Autor:

Data publikacji:

14.12.2015

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Polityka współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, jest niezależną organizacją pacjencką utrzymującą się ze składek członkowskich, darowizn, dotacji ze środków publicznych i prywatnych, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórek publicznych, dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, dochodów z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych (lokaty).

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, zwane dalej „Stowarzyszeniem” na mocy uchwały zarządu z dnia 01 września 2020, przyjęło następujące zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem i podmiotami biznesowymi:

I. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

 

Darowizny

 1. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny finansowe i rzeczowe od podmiotów biznesowych na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 2. Informacja w przedmiocie darowizn umieszczana jest w sprawozdaniu finansowym na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Reklama

 1. Stowarzyszenie może zamieszczać na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych płatne reklamy, ogłoszenia oraz artykuły sponsorowane podmiotów biznesowych. Politykę publikacji reklam określ dokument “Polityka publikacji reklam na portalu nasz-bocian.pl oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Nasz Bocian”.
 2. Stowarzyszenie może umieszczać w swoich wydawnictwach, innych niż wskazane w punkcie 1, reklamy oraz logotypy podmiotów biznesowych.

Inne

Stowarzyszenie może podejmować współpracę o charakterze finansowym z podmiotami biznesowymi na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

II. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE NIEFINANSOWYM

 

Edukacja, oferty i informacja

 1. Stowarzyszenie prowadzi coroczną akcję czerwcowych badań nasienia z okazji Dnia Ojca dotyczącą zaproszenia do przekazania dowolnej puli bezpłatnych badań na rzecz pacjentów kierowanego do wszystkich ośrodków leczenia niepłodności w Polsce zgodnie z zasadą równości. Stowarzyszenie publikuje co roku listę ośrodków, które wzięły udział w czerwcowej akcji bezpłatnych badań nasienia.
 2. Stowarzyszenie może umieszczać nieodpłatne informacje na temat akcji, promocji i ofert adresowanych do pacjentów na warunkach opisanych w dokumencie: “Zasady zarządzania nieodpłatnymi ogłoszeniami na portalu nasz-bocian.pl i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Nasz Bocian”.

Współpraca merytoryczna

Stowarzyszenie współpracuje na zasadach nieodpłatnej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz z jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej na następujących warunkach:

 1. Stowarzyszenie prowadzi stały projekt „Zapytaj eksperta” w ramach portalu nasz-bocian.pl, w którym uczestniczą specjaliści z wybranych dziedzin z zakresu tematycznego niepłodności i adopcji, zgodnie z potrzebami pacjentów zgłaszanymi Stowarzyszeniu. Wszyscy eksperci pracują nieodpłatnie i w ramach misji statutowej Stowarzyszenia.
 2. Przy współpracy merytorycznej nad szkoleniami, webinarami, podcastami, artykułami specjalistycznymi, konsultacjami merytorycznymi oraz projektami tematycznymi Stowarzyszenie współpracuje z ekspertami z wybranych dziedzin oraz instytucjami naukowymi przy zachowaniu następujących warunków:
  • współpraca ma charakter nieodpłatny
  • w przypadku autorstwa lub współautorstwa tekstu, artykułu oraz każdej innej sytuacji związanej z publikacją własności intelektualnej eksperta, jego udział będzie jawny i informacja o tym znajdzie się w publikacji

Patronaty

Stowarzyszenie może przyjąć patronat merytoryczny nad inicjatywami podmiotów biznesowych na następujących warunkach:

 1. Przyjęcie patronatu dotyczy działań edukacyjnych, informacyjnych i innych zgodnych z misją statutową Stowarzyszenia
 2. Przyjęcie patronatu odbywa się na drodze uchwały zarządu Stowarzyszenia
 3. Przyjęcie patronatu jest jawne i każdorazowo odnotowane w rocznym sprawozdaniu merytorycznym oraz opublikowane na stronach Stowarzyszenia w ramach portalu nasz-bocian.pl lub/i w mediach społecznościowych.