Autor:

admin

Data publikacji:

13.11.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Finansowanie rodzinnej opieki zastępczej

finansowanie pieczy zastępczej

 

Podstawową formą pomocy finansowej jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Przysługuje ono rodzinie zastępczej/prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko.

Wypłacanie wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania lub pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka i udzielanie pomocy pieniężnej należy do zadań powiatu. Pomocy finansowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Finansowanie rodzinnej opieki zastępczej

Kwoty przedstawione poniżej są kwotami minimalnymi, ustalonymi ustawą. Powiat uchwałą rady powiatu może zwiększyć te kwoty dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na swoim terenie. Wynagrodzenie może być zmniejszone, gdy rodzina pozostaje „w gotowości”, czyli nie ma w niej dzieci, do 80% podstawowego oraz zwiększone w wypadkach wskazanych w ustawie o 20% od podstawowego.

 
Rodzaj rodziny / rodzaj środków Rodzina zastępcza spokrewniona Rodzina zastępcza niespokrewniona Rodzina zastępcza zawodowa Rodzinny dom dziecka
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 660 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Dziecko umieszczone na podstawie ustawy z o postępowaniu w sprawach nieletnich brak brak 200 zł brak
Wynagrodzenie za pracę brak brak kwota minimalna – 2000 zł, pogotowie rodzinne – 2600 zł kwota minimalna – 2000 zł

Dodatkowe wsparcie - program "Rodzina 500+"

Rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, mogą otrzymać także dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż., bez kryterium dochodowego, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie wychowawcze (podobnie jak inne świadczenia rodzinne) jest realizowane w danej gminie, bądź w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Dofinansowania

Dofinansowania wskazane w ustawie nie są określone kwotowo, do powiatu należy wydanie odpowiednich aktów prawa miejscowego ustalających konkretne kwoty i warunki do ich otrzymania.

Rodzaj rodziny / rodzaj środków Rodzina zastępcza spokrewniona Rodzina zastępcza niespokrewniona Rodzina zastępcza zawodowa Rodzinny dom dziecka
Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia raz w roku raz w roku raz w roku raz w roku
Dofinansowanie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka jednorazowo jednorazowo jednorazowo jednorazowo
Dofinansowanie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki jednorazowo lub okresowo jednorazowo lub okresowo jednorazowo lub okresowo jednorazowo lub okresowo
Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym brak tak tak tak
Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu brak raz do roku raz do roku tak, zgodnie z umową
Pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka brak brak brak tak, zgodnie z umową

Źródła:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem