Autor:

admin

Data publikacji:

13.11.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Finansowanie rodzinnej opieki zastępczej

finansowanie pieczy zastępczej

 

Podstawową formą pomocy finansowej jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Przysługuje ono rodzinie zastępczej/prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko.

Wypłacanie wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania lub pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka i udzielanie pomocy pieniężnej należy do zadań powiatu. Pomocy finansowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Finansowanie rodzinnej opieki zastępczej

Kwoty przedstawione poniżej są kwotami minimalnymi, ustalonymi ustawą. Powiat uchwałą rady powiatu może zwiększyć te kwoty dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na swoim terenie. Wynagrodzenie może być zmniejszone, gdy rodzina pozostaje „w gotowości”, czyli nie ma w niej dzieci, do 80% podstawowego oraz zwiększone w wypadkach wskazanych w ustawie o 20% od podstawowego.

 
Rodzaj rodziny / rodzaj środkówRodzina zastępcza spokrewnionaRodzina zastępcza niespokrewnionaRodzina zastępcza zawodowaRodzinny dom dziecka
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka660 zł1 000 zł1 000 zł1 000 zł
Dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności200 zł200 zł200 zł200 zł
Dziecko umieszczone na podstawie ustawy z o postępowaniu w sprawach nieletnichbrakbrak200 złbrak
Wynagrodzenie za pracębrakbrakkwota minimalna – 2000 zł, pogotowie rodzinne – 2600 złkwota minimalna – 2000 zł

Dodatkowe wsparcie - program "Rodzina 500+"

Rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, mogą otrzymać także dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż., bez kryterium dochodowego, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie wychowawcze (podobnie jak inne świadczenia rodzinne) jest realizowane w danej gminie, bądź w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Dofinansowania

Dofinansowania wskazane w ustawie nie są określone kwotowo, do powiatu należy wydanie odpowiednich aktów prawa miejscowego ustalających konkretne kwoty i warunki do ich otrzymania.

Rodzaj rodziny / rodzaj środkówRodzina zastępcza spokrewnionaRodzina zastępcza niespokrewnionaRodzina zastępcza zawodowaRodzinny dom dziecka
Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życiaraz w rokuraz w rokuraz w rokuraz w roku
Dofinansowanie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dzieckajednorazowojednorazowojednorazowojednorazowo
Dofinansowanie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opiekijednorazowo lub okresowojednorazowo lub okresowojednorazowo lub okresowojednorazowo lub okresowo
Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonymbraktaktaktak
Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontubrakraz do rokuraz do rokutak, zgodnie z umową
Pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dzieckabrakbrakbraktak, zgodnie z umową

Źródła:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem