Autor:

admin

Data publikacji:

10.11.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

kto może zostać rodziną zastępczą

Zadaniem rodziny zastępczej jest wychowywanie i opieka nad niepełnoletnimi dziećmi oraz młodzieżą, których rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich, bądź nie są zdolni do opieki nad nimi. Rodziny zastępcze z założenia nastawione są na tymczasową opieką nad dzieckiem oraz współuczestniczą w pracy nad przywróceniem dziecka rodzinie biologicznej. Rodzina zastępcza nie posiada w pełni praw rodzicielskich, ale w wyjątkowych przypadkach sąd może ustanowić ją opiekunem prawnym dla dziecka. Ograniczone prawa rodzicielskie nie pozbawiają rodziców określonych praw i obowiązków w związku z podejmowaniem decyzji, w tym m.in. sposobu leczenia, wyboru kierunku edukacji, w sprawach obywatelstwa dziecka, religii itp. Rodzice dalej korzystają z praw cywilnych, spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny, zachowują też prawo do kontaktów z dzieckiem.

Choć rodzina zastępcza z założenia ma trwać do czasu, kiedy rodzice prawni stworzą odpowiednie warunki do wychowywania swoich dzieci, to jednak praktyka pokazuje, że większość dzieci zostaje w rodzinie zastępczej aż do ukończenia 18. roku życia lub usamodzielnienia się.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odbywa się poprzez orzeczenie sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Pierwszeństwo pełnienia rodziny zastępczej mają osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, o ile dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka. W przypadku, gdy osoby spokrewnione nie mogą pełnić funkcji rodziny zastępczej, sąd rodzinny wskazuje małżeństwa lub osoby, które są gotowe wziąć dziecko lub przekazuje decyzję o umieszczeniu dziecka do odpowiedniego Organizatora Pieczy Zastępczej (PCPR lub MOPS).

O tym, kto może stworzyć rodzinę zastępczą oraz jakie trzeba spełnić kryteria, aby się nią stać decydują przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 roku.

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć małżonkowie lub osoba samotna, niepozostająca w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 2. nie są inie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 4. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim ostanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów;
 10. kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny;
 11. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Powyższe warunki wymagane są zarówno w odniesieniu do kandydatów spokrewnionych z dzieckiem, jak i z nim niespokrewnionych.

Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych prowadzi organizator rodzinnej pieczy zastępczej w danym powiecie, z reguły będzie to powiatowe centrum pomocy rodzinie. W niektórych przypadkach dotyczących zwłaszcza rodzin spokrewnionych lub znających dziecko wcześniej, możliwe jest powierzenie przez sąd rodzinie funkcji tymczasowej rodziny zastępczej i umieszczenie w niej dziecka, wraz z obowiązkiem uzupełnienia szkolenia już po przyjęciu dziecka.

Pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem nie powstaje więź rodzinno-prawna. Rodzice zastępczy podlegają nadzorowi podczas pełnienia pieczy nad dzieckiem, nie mają pełnej władzy rodzicielskiej i otrzymują środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Rodzinę zastępczą ustanawia sąd na wniosek osób chcących ją utworzyć i tylko sąd może ją rozwiązać.

 

Źródła:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem