Autor:

Data publikacji:

07.05.2017

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Polityka współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z partiami politycznymi

Publikujemy dokument opisujący zasady współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z partiami politycznymi, obowiązujący od 01.09.2020.

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, jest niezależną organizacją pacjencką utrzymującą się ze składek członkowskich, darowizn, dotacji ze środków publicznych i prywatnych, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórek publicznych, dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, dochodów z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych (lokaty).

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN nie prowadzi działalności politycznej, nie udziela poparcia partiom politycznym i komitetom wyborczym, nie prowadzi agitacji wyborczej i nie ingeruje w poglądy polityczne swoich członków.

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, na mocy uchwały zarządu z dnia 01 września 2020 roku, przyjęło następujące zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a partiami politycznymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze politycznym, zwanymi dalej „partiami politycznymi”:

DAROWIZNY I WYNAGRODZENIA

 1. Stowarzyszenie nie przyjmuje darowizn finansowych i rzeczowych od partii politycznych.
 2. Stowarzyszenie może wykonywać płatne usługi na rzecz partii politycznych pod warunkiem, że ich przedmiot zawiera się w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia (np. autorstwo programów profilaktyki zdrowotnej, organizacja wydarzeń związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia itp.). Fakt wykonania takich usług jest jawny i wykazywany w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

REKLAMA I OGŁOSZENIA

 1. Stowarzyszenie nie zamieszcza na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych płatnych reklam oraz płatnych ogłoszeń partii politycznych.
 2. Stowarzyszenie nie umieszcza w swoich wydawnictwach, innych niż wymienione w punkcie 1, reklam i logotypów partii politycznych. Zastrzeżenie to nie dotyczy dokumentów powstałych w ramach projektów przygotowanych i sygnowanych wspólnie przez Stowarzyszenie i partię polityczną oraz informacji na ich temat publikowanych przez Stowarzyszenie na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach.
 3. Stowarzyszenie może umieszczać na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach informacje o działalności i inicjatywach partii politycznych mieszczących się w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia. Informacje takie nie mogą zawierać elementów jawnej agitacji politycznej i wyborczej.
 4. Opublikowanie informacji nie jest jednoznaczne z poparciem Stowarzyszenia Nasz Bocian dla danej partii politycznej ani nie legitymizuje jej działań.
 5. Opublikowanie informacji jest nieodpłatne.
 6. Stowarzyszenie Nasz Bocian zastrzega sobie prawo do niepublikowania informacji o konkretnej aktywności partii politycznych bez podania przyczyn.
 7. Do informacji publikowanych przez Stowarzyszenie stosują się odpowiednio przepisy wewnętrznego dokumentu Stowarzyszenia „Zasady zarządzania nieodpłatymi ogłoszeniami i treściami informacyjnymi na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia NASZ BOCIAN oraz w innych wydawnictwach”.

PATRONATY

Stowarzyszenie może przyjąć patronat merytoryczny nad inicjatywami partii politycznych na następujących warunkach:

 1. Przyjęcie patronatu dotyczy działań edukacyjnych, informacyjnych, legislacyjnych i innych zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie patronatu odbywa się na drodze uchwały zarządu Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie patronatu jest jawne i każdorazowo odnotowane w rocznym raporcie merytorycznym oraz opublikowane na stronie Stowarzyszenia i/lub w mediach społecznościowych.